บทเรียนที่ 6 : แบบฝึกอ่านออกเสียงสะกดคำ คำสองและสามพยางค์ (ไร้รูปวรรณยุกต์)
Lesson 6 : Practice Spelling and Pronunciation of Two or Three Syllable Words (written without tone markers)
เลือกแบบฝึกหัด / Select lessons